مرکز معاینه فنی خودروهای سبک جمکران از سال 1387 در راستای خدمات رسانی به شهروندان استان قم شروع به فعالیت نموده است که با انجام مکانیزه تست های خودرو و موتور سیکلت گام مهمی را در این عرصه برداشته است