قوانین ثبت نوبت در سیستم نوبت دهی معاینه فنی :
قبولی یا مردودی در تمامی آزمونها از طریق سامانه سیمفا انجام می شود . به هیچ وجه تغییر نتیجه امکان پذیر نمی باشد. تغییر نتایج آزمونهای اولیه صرفاً در صورت انجام تعمیرات ، تست مجدد(پرداخت مبلغ 19500هزارتومان) و تایید سامانه سیمفا حاصل می شود

پس از ثبت مشخصات بوسیله دوربین پلاک خوان ، پذیرش خودرو و انجام آزمونها ، انصراف و پس دادن هزینه، امکان پذیرنمی باشد و خودروی شما تا13 روز در مراکز معاینه فنی سطح کشور قابل پذیرش نیست

مدت زمان برای مراجعه مجدد فقط 13روز از اولین مراجعه می باشد

نرخ معاینه فنی خودروهای یگانه سوز بر اساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ 92000 هزار تومان می باشد

نرخ معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز تک مخزن بر اساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ 144000 هزار تومان (از این نرخ مبلغ 92000هزار تومان هزینه معاینه فنی و مبلغ 52000 هزار تومان هزینه بازدید چشمی قسمتهای گازسوز می باشد)می باشد

نرخ معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز دو مخزن بر اساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ 71000 هزار تومان (از این نرخ مبلغ 92000هزار تومان هزینه معاینه فنی و مبلغ 80000 هزار تومان هزینه بازدید چشمی قسمتهای گازسوز می باشد)می باشد

انصراف از ثبت نام تا 48 ساعت قبل از سر رسید نوبت امکان پذیر است و می توانید با پر کردن فرم لغو نوبت در سایت انصراف خود را اعلام نمایید

در صورت انصراف مبلغ واریزی به شماره حساب پرداختی شما حداقل طی 72 ساعت عودت داده می شود