تذکر: در قسمت دوم شماره کارتی که با آن واریز انجام داده اید را باید وارد نمایید